Servicii

Atunci când companiile au nevoie de o opinie obiectivă şi independentă asupra valorii, apelează la Neoconsult. Experienţa echipei Neoconsult şi dezvoltarea unor metodologii sofisticate...

Servicii

Atunci când companiile au nevoie de o opinie obiectivă şi independentă asupra valorii, apelează la Neoconsult.

Experienţa echipei Neoconsult şi dezvoltarea unor metodologii sofisticate de evaluare, pot îndeplini cu succes obiectivele celor mai complexe misiuni de evaluare propuse de clienţii săi.

Neoconsult Valuation oferă o gamă largă de servicii de consultanţă înurmătoarele domenii:

 • Evaluare de companii
 • Combinări de întreprinderi (M&A)
 • Evaluare de proprietăţi imobiliare (industriale, comerciale, agricole, rezidenţiale şi speciale)
 • Servicii de certificare şi audit energetic
 • Evaluare de echipamente inclusiv evaluarea stocurilor
 • Evaluare de proiecte de investiţii şi şi monitorizare a fazelor acestora
 • Evaluare de active intangibile
 • Teste de depreciere a activelor pentru scopuri de raportare financiară
 • Întocmire planuri de afaceri
 • Întocmire studii de fezabilitate
 • Întocmire studii de piaţă şi analiză a celei mai bune utilizări
 • Întocmire dosar în vederea accesării de finanţări nerambursabile

Evaluare de companii

Evaluarea de companii este un proces şi un set de proceduri utilizate pentru a estima valoarea economică a participaţiei unui proprietar într-o afacere. Evaluarea este utilizată de către participanţii pe piaţa financiară pentru a determina preţul pe care sunt dispuşi să plătească sau să primească pentru a efectua o tranzacţie cu pachete de acţiuni.

Combinări de întreprinderi

Evaluarea companiilor ce fac obiectul unei fuziuni/divizări sau achiziţii se realizează în conformitate cu Standarul Internaţional de Raportare Financiară IFRS 3, OMFP 1376/2004 şi Legea 571/2003 – Codul Fiscal. Evaluarea în acest scop presupune un proces riguros în identificarea, evaluarea şi determinarea duratei rămase de amortizare a activelor intangibile achiziţionate precum şi valoarea justă pentru activele tangibile.

Serviciile de consultanţă în cazul combinărilor de întreprinderi includ:

 • Evaluarea companiilor ce fac obiectul unei fuziuni, în vederea determinării raportului de schimb
 • Întocmirea proiectului de fuziune / divizare
 • Alocarea preţului de achiziţie pe unităţile generatoare de numerar
 • Estimarea valorii juste pentru toate categoriile de active intangibile
 • Estimarea valorii juste pentru proprietăţile imobiliare şi bunurile mobile
 • Estimarea valorii juste pentru celelalte categorii de active precum şi datorii

Evaluare de proprietăţi imobiliare

Serviciile Neoconsult în domeniul proprietăţilor imobiliare oferă suport în cazul achiziţiilor, finanţărilor şi dezvoltărilor, oferind clienţilor noştri informaţii importante în luarea unor decizii de management.

Suntem parteneri cu cele mai importante instituţii financiare din România şi oferim suport în decizia acestora de finanţare a investiţiilor.

Suntem agreaţi de cele mai importante companii de consultanţă în domeniul serviciilor de audit şi evaluăm patrimoniile companiilor pentru scopuri de raportare financiară şi fiscală la cele mai înalte standarde profesionale. Rapoartele noastre sunt întocmite conform cerinţelor standardelor internaţionale de evaluare respectiv de raportare financiară – IFRS 13, IAS 36 şi IVS 300

Servicii de certificare şi audit energetic

Auditul energetic se efectuează pentru clădirile existente în care se desfăşoară activităţii care necesită asigurarea unui anumit grad de confort şi regim termic, în condiţii de consum redus de energie.

Realizarea auditului energetic al unei clădiri presupune urmatoarele etape:

 1. Evaluarea performaţei energetice a clădirii în condiţii normale de utilizare, pe baza caracteristicilor ale sistemului construcţie – instalaţii aferente (încălzire, a.c.c, ventilare, climatizare, iluminat artificial).

 2. Identificarea măsurilor de modernizare energetică şi analiza eficienţei economice a acestora.

 3. Întocmirea raportului de audit energetic.

Certificarea energetica a clădiriilor reprezintă activitatea de clasificare energetică a clădiriilor prin încadrarea in clase de performaţă energetică şi de mediu, de notare din punct de vedere energetic şi elaborarea certificatului performanţă energetică.

Elaborarea certificatului de performaţă energetică al unei clădiri presupune parcurgerea urmatoărelor etape:

 1. Evaluarea performaţei energetice a clădirii în condiţii normale de utilizare, pe baza caracteristicilor sistemului construcţiei – instalaţii aferente (încălzire, a.c.c, ventilare, climatizare, iluminat artificial)

 2. Definirea clădirii de referinţă ataşată clădirii reale şi evaluarea performaţei energetice a acesteia

 3. Încadrarea în clase de performaţă energetică şi de mediu a clădirii

 4. Notarea din punct de vedere energetic a clădirii

 5. Întocmirea certificatului de performaţă energetică a cladirii.

Cadrul legislativ şi baza analizei performaţei energetice a clădirilor cuprinde următoarele:

 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
 • Legea nr. 372/2005 privind performaţa energetică a clădirilor;
 • Mc 001-2006 – Metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor;
 • Legea nr. 159/2013 privind pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor.

Evaluare de echipamente inclusiv evaluarea stocurilor

Neoconsult oferă experienţă şi încredere în evaluarea maşinilor şi echipamentelor din orice industrie. Profesioniştii Neoconsult evaluează bunurile mobile pentru diverse scopuri, inclusiv raportare financiară, asigurare, finanţare, litigii, fuziuni şi achiziţii.

Anii de experienţă în evaluarea bunurilor mobile au dat profesionaliştilor Neoconsult perspective în a aplica cele mai bune practici în evaluarea echipamentelor din diverse domenii de activitate.

Serviciile de consultanţă în cazul bunurilor mobile includ:

 • Evaluarea maşinilor şi echipamentelor

 • Segregarea costurilor de achiziţie

Evaluare de proiecte de investiţii şi monitorizare a fazelor acestora

Prin specialişti în domeniul construcţiilor, Neoconsult oferă clienţilor săi servicii de consultanţă în managementul investiţiilor.

Serviciile de consultanţă în domeniul managementului investiţiei includ:

 • Project management pentru investiţii in domeniul construcţiilor civile, industriale şi agricole.

 • Monitorizarea proiectelor imobiliare pentru finanţatori, structurate în trei etape:

  • Raport zero

  • Rapoarte de progres

  • Raport final

Evaluare de active intangibile

Echipa Neoconsult deţine expertiza necesară evaluării tuturor categoriilor de active intangibile, inclusiv pe cele legate de marketing, furnizori, clienţi, contracte, mărci sau tehnologie. Profesioniştii Neoconsult oferă în plus şi estimări privind durata economică rămasă a acestor categorii de active precum şi nivelul ratelor de redevenţă percepute pentru acestea.

Serviciile de evaluare a activelor intangibile includ:

 • Evaluare în cazul tranzacţiilor de active intangibile

 • Evaluare în cadrul proceselor de alocare a preţului de achiziţie în urma unei fuziuni sau divizări

 • Evaluare în interiorul activităţilor de cercetare şi dezvoltare

Teste de depreciere a activelor

După recunoaşterea iniţială, fondul comercial şi activele intangibile pentru care nu s-a putut determina o durată de viaţă economică rămasă, sunt testate periodic pentru depreciere. Scopul testării este acela de a elimina interesele acţionariatului cu privire la nivelul înscris în contabilitate a acestor categorii de active precum şi amortizarea fondului comercial.

Specialiştii Neoconsult deţin o vastă experienţă în recunoaşterea iniţială a valorii activelor şi a testelor de depreciere ulterioare. Ei alocă activele dobândite, datoriile asumate şi preţul de achiziţie rezidual pe fiecare centru de cost.

Deprecierea activelor conform IAS 36 presupune testarea anuală fondului comercial şi a activelor intangibile cu viaţă indefinită alături de toate celelalte active atunci când există indicaţii privind existenţa deprecierii.

Neoconsult asistă clienţii săi în următoarele domenii:

 • Oferă siguranţă suplimentară acţionarilor şi auditorilor prin verificarea independentă a previziunilor financiare ale managementului

 • Oferă modele de calcul a deprecierilor, bine structurate şi integrate, ce pot fi utilizate pentru viitoare testări ca parte a analizei activităţii companiei

 • Oferă servicii de estimare a valorii recuperabile pentru toate activele imobilizate, inclusiv patrimoniul imobiliar şi bunurile mobile, precum şi durata de viaţă utilă rămasă, acolo unde este cazul

Întocmire planuri de afaceri

Planul de afaceri este un document în care se descrie detaliat cum îşi va atinge o companie nou-înfiinţată obiectivele propuse. Un plan de afaceri va conţine o analiză a activităţii companiei din mai multe perspective: operaţional, comercial şi financiar. Planul de afaceri poate fi întocmit şi pentru o companie ce se doreşte a se îndrepta într-o direcţie nouă. Planul include bugetul general, finanţarea curentă şi estimată, o analiză de piaţă aprofundată precum şi o strategie de marketing. Într-un plan de afaceri, proprietarul va întocmi previziuni ale veniturilor şi cheltuielilor pe o perioadă de timp definită şi va descrie activitatea operaţională şi costurile aferente afacerii.

Scopul întocmirii planului de afaceri este acela de oferi proprietarilor şi finanţatorilor o imagine mult mai clară privind consecinţele asupra activităţii companiei a unor idei strategice şi de a-i ajuta să opereze modificările necesare înainte de a implementa aceste idei.

Specialiştii Neoconsult în evaluarea întreprinderii oferă sprijin clienţilor în luarea unor decizii de management menite să schimbe direcţia în care se îndreaptă compania. Fie că sunt solicitate de instituţiile de creditare, fie de proprietari, experienţa noastră în întocmirea de planuri de afaceri şi-a adus aportul de fiecare dată în luarea deciziilor de business importante.

Întocmire studii de fezabilitate

Studiul de fezabilitate reprezintă o analiză a abilităţii unui investitor de a finaliza cu succes un proiect, luând în considerare, printre altele, aspectele legale, tehnologice, economice şi comerciale. Un astfel de proiect oferă managerilor de proiect posibilitatea de a lua în considerare consecinţele unor evenimente ce pot afecta negativ sau pozitiv investiţia propusă, înainte de a investi prea mult timp şi bani.

În general, studiile de fezabilitate sunt solicitate de cofinanţatori şi au ca principal scop fundamentarea capacităţii investitorului de a rambursa creditul ce se doreşte a fi contractat.

Neoconsult oferă clienţilor săi următoarele servicii:

 • Facilitează accesul investitorilor la instituţiile de credit partenere

 • Întocmeşte studii de fezabilitate menite să certifice capacitatea investitorului de a finaliza cu succes proiectul propus spre finanţare

Întocmire studii de piaţă şi analiză a celei mai bune utilizări

Analiza de piaţă studiază atractivitatea şi dinamica unui anumit segment de piaţă dintr-o industrie specifică. Analiza de piaţă se realizează sub perspectivele macroeconomice la nivel global; în consecinţă concluziile analizei de piaţă se vor formula în cadrul unei analize SWOT în urma căreia se vor identifica punctele slabe şi punctele tari ale companiei faţă de competitorii direcţi, precum şi oportunităţile şi riscurile sectorului din care compania face parte. Analiza de piaţă este utilizată de asemenea în planificarea activităţii companiei, în special în luarea unor decizii de achiziţii, restrângere sau extindere de personal, activităţi promoţionale şi multe alte aspecte ale companiei.

În cazul în care clienţii solicită o opinie privind cel mai bun scenariu de valorificare a activelor sale, echipa Neoconsult oferă o analiză a celei mai bune utilizări, construită din patru considerente: fizic posibil, permisivă legal, fezabilă financiar, maxim productivă.